KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 01 CẤP XÃ
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH ĐÚNG HẠN
Xã Thuộc UBND Huyện Tam Đường
1 UBND xã Giang Ma Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Tả Lèng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
7
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
13
Hoàn thành
7
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Nùng Nàng Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
4 UBND xã Nà Tăm Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
11
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
13
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Hồ Thầu Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
10
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
40
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Bình Lư Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
10
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Bản Giang Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
11
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
0
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Thèn Sin Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
3
Trả kết quả
2
Hoàn thành
9
Đúng hạn
40%
9 UBND xã Bản Bo Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Khun Há Tồn đầu kỳ
13
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
13
Hoàn thành
13
Đúng hạn
100%
11 UBND Xã Sơn Bình Tồn đầu kỳ
18
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
12
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
40
Đúng hạn
100%
12 UBND Thị trấn Tam Đường Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
5
Đúng hạn
100%
13 UBND xã Bản Hon Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 54 123 64 0 1 3 167 153 98%
Xã Thuộc UBND huyện Mường Tè
1 UBND Xã Kan Hồ Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
7
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
2 UBND Xã Vàng San Tồn đầu kỳ
30
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
9
Quá hạn
0
Trả kết quả
35
Hoàn thành
35
Đúng hạn
100%
3 UBND Xã Nậm Khao Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
4 UBND Xã Thu Lũm Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Bum Nưa Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
31
Đang xử lý
22
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
Đúng hạn
93%
6 UBND Xã Mù Cả Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
69
Đang xử lý
14
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
4
Trả kết quả
69
Hoàn thành
69
Đúng hạn
95%
7 UBND Xã Bum Tở Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
Đúng hạn
100%
8 UBND Xã Mường Tè Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
9 UBND Thị trấn Mường Tè Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
Đúng hạn
100%
10 UBND Xã Pa Ủ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
Đúng hạn
100%
11 UBND Xã Ka Lăng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
Đúng hạn
100%
12 UBND Xã Pa Vệ Sủ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
Đúng hạn
100%
13 UBND Xã Tà Tổng Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
14 UBND Xã Tá Bạ Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
10
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 58 200 58 0 9 8 224 224 97%
Xã Thuộc UBND huyện Nậm Nhùn
1 UBND xã Mường Mô Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
11
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Trung Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
2
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Nậm Chà Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
7
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
7
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Nậm Pì Tồn đầu kỳ
19
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
5
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
38
Hoàn thành
38
Đúng hạn
95%
5 UBND xã Hua Bum Tồn đầu kỳ
16
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
16
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Nậm Ban Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
59
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
59
Hoàn thành
59
Đúng hạn
100%
7 UBND Xã Pú Đao Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Nậm Manh Tồn đầu kỳ
25
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
51
Hoàn thành
51
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Nậm Hàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
Đúng hạn
100%
10 UBND Thị trấn Nậm Nhùn Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
26
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Lê Lợi Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
12
Hoàn thành
11
Đúng hạn
92%
TỔNG SỐ: 64 186 17 0 1 3 246 245 99%
Xã Thuộc UBND huyện Phong Thổ
1 UBND xã Vàng Ma Chải Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
2
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Tung Qua Lìn Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Mường So Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
7
Đang xử lý
8
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
6
Hoàn thành
4
Đúng hạn
86%
4 UBND xã Nậm Xe Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
7
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Dào San Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Ma Ly Pho Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Sin Suối Hồ Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
8 UBND xã Bản Lang Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
60
Đang xử lý
14
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
55
Hoàn thành
54
Đúng hạn
96%
9 UBND xã Pa Vây Sử Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
10 UBND TT Phong Thổ Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
5
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Khổng Lào Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
38
Đúng hạn
100%
12 UBND xã Mù Sang Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
13 UBND xã Sì Lờ Lầu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
5
Đúng hạn
100%
14 UBND xã Huổi Luông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
15 UBND xã Lản Nhì Thàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
0
Đúng hạn
100%
16 UBND xã Mồ Sì San Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
14
Đúng hạn
100%
17 UBND xã Hoang Thèn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
TỔNG SỐ: 18 177 34 0 0 5 173 174 97%
Xã Thuộc UBND huyện Sìn Hồ
1 UBND xã Phăng Sô Lin Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
17
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Tủa Sín Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Phìn Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Tả Phìn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
11
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Noong Hẻo Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
55
Đang xử lý
4
Bổ xung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
55
Hoàn thành
56
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Pa Tần Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
7
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Nậm Tăm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Nậm Cha Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Tả Ngảo Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
10 UBND xã Nậm Cuổi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
7
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
7
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Lùng Thàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
24
Hoàn thành
24
Đúng hạn
96%
12 UBND Thị trấn Sìn Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
13 UBND xã Căn Co Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
Đúng hạn
100%
14 UBND xã Nậm Hăn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
20
Đúng hạn
100%
15 UBND xã Pu Sam Cáp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
Đúng hạn
100%
16 UBND xã Sà Dề Phìn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
17 UBND xã Hồng Thu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
18 UBND xã Nậm Mạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
5
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
4
Đúng hạn
100%
19 UBND xã Làng Mô Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
20 UBND xã Chăn Nưa Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
Đúng hạn
100%
21 UBND xã Pa Khoá Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
2
Đúng hạn
100%
22 UBND xã Ma Quai Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 2 238 26 1 6 1 240 246 100%
Xã Thuộc UBND huyện Than Uyên
1 UBND xã Phúc Than - Than Uyên Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2
Hoàn thành
2
Đúng hạn
100%
2 UBND TT Than Uyên Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
5
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
20
Đúng hạn
100%
3 UBND xã Khoen On - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
18
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Mường Than - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
62
Đang xử lý
6
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
62
Hoàn thành
63
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Ta Gia - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
12
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
12
Hoàn thành
27
Đúng hạn
100%
6 UBND xã Mường Mít - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
7
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
7
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Pha Mu - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
8 UBND xã Tà Hừa - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
9 UBND xã Mường Kim - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
1
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
20
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Tà Mung - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
Đúng hạn
100%
11 UBND xã Hua Nà - Than Uyên Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
9
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
31
Hoàn thành
31
Đúng hạn
100%
12 UBND xã Mường Cang - Than Uyên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
31
Đang xử lý
10
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
31
Hoàn thành
31
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 9 208 36 0 0 0 215 233 100%
Xã Thuộc UBND thành phố Lai Châu
1 UBND xã Sùng Phài Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
23
Đang xử lý
10
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
23
Đúng hạn
100%
2 UBND phường Đông Phong Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
4
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
23
Hoàn thành
30
Đúng hạn
100%
3 UBND phường Đoàn Kết Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
19
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
Đúng hạn
100%
4 UBND phường Tân Phong Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
Đúng hạn
0%
5 UBND xã San Thàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
8
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
34
Đúng hạn
100%
6 UBND phường Quyết Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
18
Đúng hạn
100%
7 UBND phường Quyết Tiến Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
5
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
1
Trả kết quả
14
Hoàn thành
13
Đúng hạn
93%
TỔNG SỐ: 9 133 31 0 0 1 137 137 99%
Xã Thuộc UBND huyện Tân Uyên
1 UBND xã Nậm Sỏ Tồn đầu kỳ
24
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
9
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
30
Hoàn thành
22
Đúng hạn
100%
2 UBND xã Mường Khoa Tồn đầu kỳ
21
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
12
Trả kết quả
42
Hoàn thành
42
Đúng hạn
71%
3 UBND xã Thân Thuộc Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
2
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
46
Hoàn thành
40
Đúng hạn
100%
4 UBND xã Tà Mít Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
11
Đúng hạn
100%
5 UBND xã Nậm Cần Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
Đúng hạn
100%
6 UBND Thị trấn Tân Uyên Tồn đầu kỳ
22
Tiếp nhận
160
Đang xử lý
11
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
182
Hoàn thành
182
Đúng hạn
100%
7 UBND xã Phúc Khoa Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
Đúng hạn
100%
8 UBND xã Trung Đồng Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
3
Đúng hạn
100%
9 UBND xã Hố Mít Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
0
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
Đúng hạn
100%
10 UBND xã Pắc Ta Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
3
Bổ xung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
0
Đúng hạn
100%
TỔNG SỐ: 87 303 28 0 0 12 378 360 97%
TỔNG CỘNG: 301 1568 294 1 17 33 1780 1772 98%