Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 480/QĐ-UBND 22/05/2019 Dùng chung cấp xã V/v công bố Danh mục thủ tục chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng chung tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2 437/QĐ-UBND 09/05/2019 Sở Lao động thương binh và xã hội V/v công bố Danh mục thủ tục chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
3 683/QĐ-UBND 29/06/2018 Sở Giáo dục đào tạo Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.
4 1497/QĐ-UBND 30/11/2018 Dùng chung cấp xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
5 1151/QĐ-UBND 21/09/2018 BQL khu KTCK Ma Lù Thàng Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lai Châu
6 1165/QĐ-UBND 26/09/2018 Dùng chung cấp xã Về việc công bố Danh mục TTHC ban hành mới và Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
7 1271/QĐ-UBND 12/10/2018 Sở Giao thông - Vận tải Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
8 1419/QĐ-UBND 19/11/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thuỷ lợi áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9 1493/QĐ-UBND 30/11/2018 Sở khoa học và Công nghệ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu
10 1587/QĐ-UBND 17/12/2018 Sở thông tin và truyền thông Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu