Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND thành phố Lai Châu 259 0 112 215 213 0 2 84 % 16 % 0 %
UBND Huyện Tam Đường 10 0 0 203 214 1 0 90.2 % 9.3 % 0.5 %
UBND huyện Mường Tè 0 0 0 243 260 0 10 89.2 % 10.8 % 0 %
UBND huyện Nậm Nhùn 1 0 0 246 297 1 1 72.7 % 26.9 % 0.4 %
UBND huyện Phong Thổ 2 0 0 284 282 2 0 85.8 % 13.5 % 0.7 %
UBND huyện Than Uyên 0 0 0 269 277 0 0 88.8 % 11.2 % 0 %
UBND huyện Tân Uyên 0 0 0 339 414 14 1 89.4 % 7.2 % 3.4 %
UBND huyện Sìn Hồ 0 0 0 264 261 0 1 70.9 % 29.1 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 5 0 39 3 44 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 11 4 38 3 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 54 0 64 77 67 0 1 98.5 % 1.5 % 0 %
Sở Tư pháp 42 38 37 130 98 3 0 96.9 % 0 % 3.1 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 35 45 49 4 5 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Công thương 7 75 48 1362 1353 0 0 2.2 % 97.8 % 0 %
Sở Giao thông vận tải 48 24 46 795 828 0 0 98.4 % 1.6 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 33 4 48 38 59 0 1 13.6 % 86.4 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 71 21 11 13 8 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 1 13 24 2 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở nội vụ 28 1 54 4 6 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 30 20 36 621 711 5 17 88.3 % 11 % 0.7 %
Sở Tài Chính 31 0 3 14 15 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 52 42 29 6 14 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở y tế 59 45 67 13 24 0 1 100 % 0 % 0 %
Công An Tỉnh 8 8 2 187 154 0 0 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh 6 3 6 133 131 0 0 99.2 % 0.8 % 0 %
Công ty điện lực 4 12 2 32 26 0 0 100 % 0 % 0 %
Công ty nước 0 2 1 16 19 0 0 63.2 % 36.8 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu 12 14 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 8 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế Tỉnh Lai Châu 5 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 2 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 259
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 112
Tiếp nhận: 215
Giải quyết: 213
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84%
Đúng hạn: 16%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 203
Giải quyết: 214
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 90.2%
Đúng hạn: 9.3%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 243
Giải quyết: 260
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.2%
Đúng hạn: 10.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 246
Giải quyết: 297
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 72.7%
Đúng hạn: 26.9%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 284
Giải quyết: 282
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 85.8%
Đúng hạn: 13.5%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 269
Giải quyết: 277
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.8%
Đúng hạn: 11.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 339
Giải quyết: 414
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 89.4%
Đúng hạn: 7.2%
Trễ hạn: 3.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 264
Giải quyết: 261
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 70.9%
Đúng hạn: 29.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 44
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 54
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận: 77
Giải quyết: 67
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 42
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 130
Giải quyết: 98
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 96.9%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.1%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 45
Mức độ 4: 49
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 75
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 1362
Giải quyết: 1353
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 2.2%
Đúng hạn: 97.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 48
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 46
Tiếp nhận: 795
Giải quyết: 828
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 38
Giải quyết: 59
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 13.6%
Đúng hạn: 86.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 71
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 13
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 54
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 6
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 30
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 621
Giải quyết: 711
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 88.3%
Đúng hạn: 11%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 14
Giải quyết: 15
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 52
Mức độ 3: 42
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 59
Mức độ 3: 45
Mức độ 4: 67
Tiếp nhận: 13
Giải quyết: 24
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 187
Giải quyết: 154
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 133
Giải quyết: 131
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 32
Giải quyết: 26
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 19
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 63.2%
Đúng hạn: 36.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%