Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND thành phố Lai Châu 400 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Tam Đường 405 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Mường Tè 401 3 0 11 7 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND huyện Nậm Nhùn 404 0 0 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Phong Thổ 404 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Than Uyên 405 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Tân Uyên 404 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Sìn Hồ 404 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 28 0 0 28 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 60 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 138 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tư pháp 178 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 117 0 0 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Công thương 115 0 0 17 16 1 0 93.8 % 0 % 6.2 %
Sở Giao thông vận tải 67 0 0 1 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 76 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 146 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 37 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở nội vụ 77 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa thể thao du lịch 107 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 87 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài Chính 31 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở y tế 208 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND Tỉnh 341 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ thủ tục hành chính cấp Huyện 252 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ Thủ tục hành chính cấp xã 137 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
BQL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 31 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 10 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 2 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ngân hàng nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bệnh viện đa khoa 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Biên phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh Lai Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công An Tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế Tỉnh Lai Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Viện kiểm sát nhân dân 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Tòa Án 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục thống kê 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND thành phố Lai Châu
Mức độ 2: 400
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Tam Đường
Mức độ 2: 405
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Mường Tè
Mức độ 2: 401
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 7
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Nậm Nhùn
Mức độ 2: 404
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Phong Thổ
Mức độ 2: 404
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Than Uyên
Mức độ 2: 405
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Tân Uyên
Mức độ 2: 404
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND huyện Sìn Hồ
Mức độ 2: 404
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Xây dựng
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 60
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 138
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Tư pháp
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 117
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Công thương
Mức độ 2: 115
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 16
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 6.3%
Sở Giao thông vận tải
Mức độ 2: 67
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 2: 76
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Ngoại Vụ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Mức độ 2: 146
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Mức độ 2: 37
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở nội vụ
Mức độ 2: 77
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Văn hóa thể thao du lịch
Mức độ 2: 107
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 87
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Tài Chính
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở y tế
Mức độ 2: 208
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng UBND Tỉnh
Mức độ 2: 341
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ thủ tục hành chính cấp Huyện
Mức độ 2: 252
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ Thủ tục hành chính cấp xã
Mức độ 2: 137
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
BQL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra Tỉnh
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ban Dân tộc
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ngân hàng nhà nước
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bệnh viện đa khoa
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Biên phòng
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra tỉnh Lai Châu
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Công An Tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Cục Thuế Tỉnh Lai Châu
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Viện kiểm sát nhân dân
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Tòa Án
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Cục thống kê
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%