CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 249 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
241 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
242 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
243 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
244 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
245 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
246 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo
247 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
248 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại
249 thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại