CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1905 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 Giãn tiến độ đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt nam
17 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt nam
18 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt nam
19 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL Đầu tư tại Việt nam
20 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL Đầu tư tại Việt nam
21 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. BQL Đầu tư tại Việt nam
22 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt nam
23 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt nam
24 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt nam
25 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Đầu tư tại Việt nam
26 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Đầu tư tại Việt nam
27 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản
28 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Quản lý công sản
29 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản
30 Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế